Wenesuellanyň Milli Mejlisiniň başlygy özüni “wagtlaýyn prezident” hökmünde yglan etdi

“Wenesuelladan jogapkär prezident wezipesini öz üstüne almaga kasam edýärin”

Wenesuellanyň Milli Mejlisiniň başlygy Huano Guaido ýurtda hökümete garşy geçirlen protest ýörişlerinde özüni “wagtlaýyn prezident” hökmünde yglan etdi.

Guadide ýurduň paýtagty Karakastda hökümete garşy geçirlen protest ýörişlerinde eden çykyşynda  “Wagtlaýyn hökümeti gurmak we saýlawlaryň erkin ýagdaýda geçirilmegi üçin resmi taýdan Wenesuelladan jogapkär prezident wezipesini öz üstüne almaga kasam edýärin” diýdi.

Halka özüne goldaw bermekleri barada çagyryş beren Guadio “Bir adamyň bu işiň hötdesinden gelmegi mümkin däl. Bu meselede maňada golaw bermegiňizi isleýärin. Bu milli güýjüň we umyt hereketiniň öňüniň alynmagyna rugsat bermeris” diýdi.

TRT

Pikiriňiz?