Tehnologiýa ägirdiniň täze “oýunjagy” Hyundai Elevate

Tehnologiýa ägirdiniň “oýunjagy” Hyundai Elevate CES-2019 şüweleňinde köpçülige çykaryldy. Hyundai Elevate beýleki awtoulaglardan tapawutlylykda, tigirleri bilen ýol almak bilen birlikde “ýöräp” hem bilýär.

Bu awtoulagyň öndürilmeginiň maksady hem düýbünden başga

http://turkmenhabarlar.com/?p=1101


Sil, tüweleý, ýer titremesi ýaly tebigy betbagtçylyk hadysalarynda adamlary halas etmek üçin niýetlenendir

Hyundai Elevate ýokaryk dyrmaşyp, çukura girip bilýär hat-da böküp hem bilýär we çeýeligi bilen tapawutlanýar.

http://turkmenhabarlar.com/?p=1101Robot aýaklar çepe-saga, öňe-yza erkin hereket edýän bolsa, tigirler adaty ýollarda elektrik awtoulag ulanmak mümkinçiligini döredýär.
H
http://turkmenhabarlar.com/?p=1101
Şeýle-de “ýöreýän” awtoulagyň tekerleriniň 360 dereje aýlanyp bilýändigi oňa islendik böwetden arkaýyn geçip bilmegine ýardam edýär.
http://turkmenhabarlar.com/?p=1101
Häzirki döwre bap gelýän awtoulagyň haçan satuwa çykaryljagy barada maglumat ýok.
http://turkmenhabarlar.com/?p=1101

Pikiriňiz?