Ilkinji kofe

Taryhda ilkinji gezek kofe biziň eýýamymyzyň 1000-nji ýylynda Efiýopiýanyň Galla taýpasy tarapyndan içmäge niýetlenip oýlanyp tapylypdyr. Olar kofäniň dänejiklerini döwüp, haýwan ýagyny hem goşup içgi ýasapdyrlar.

Geçi sürüsiniň çopany bolan Kaldiniň kofäni çeýnäp, jadyly taýajyk degen ýaly göwnüniň joşmagy bilen, şol günden başlap dünýäniň çar künjüne kofe ýaýrap başlapdyr.

Terjimeçiniň belligi: Ilkinji bolup kofe importeden döwlet Osmanly türkmen döwletidir. 1475-nji ýylda Osmanly türkmen döwletinde Kiwa han kofe dükanlary açylypdyr. Ol XVI asyrdaAziýadan dünýäniň beýleki künjeklerine ýaýrap başlapdyr.

Terjime eden: Süleýman Jumamuhammedow

Çeşme:Gollanma.com

Pikiriňiz?