Hytaýyň Aýda eken pagta tohumlary gülläp başlady

Hytaýyň milli älem giňişligi edarasy “CNSA”nyň Aýda eken pagta tohumlary gülläp başlady.

Hytaýyň milli älem giňişligi edarasy “CNSA” 8-nji dekabrda Long March-3 roketasy bilen Ýerden älem giňişligine uçurylan we 3-nji Ýanwarda Aýyň görünmeýän ýüzünde gonan kosmos enjamynda tejribe geçip görmek üçin iberen ösümlikleriniň gülläp başlandygyny görkezýän suratlary paýlaşdy.


Hytaýyň bu gezekki roketa uçurmagynyň esasy sebäpleriniň biri: Ýerden pagta, ýer almasy, käbir gülli ösümlikleriň tohumlaryny Aýa äkitmek we gözegçilik etmek.

Şeýlelik bilen, “CNSA” üýtgeşik şertlerde ýetişýän ösümlikleriň düýbünden başga ýerde hem gülläp biljekdigini ilkinji bolup subut etdi.

Meňzeş habarlar:

NASAdan dünýä duýduryş

NASA ýene-de bir ugurda synag geçirdi

Pikiriňiz?