Nýu-Ýorkda Halkara Ýassyk söweş güni bellenildi

ABŞ-niň Nýu-Ýork şäherindäki Waşington meýdançasynda ýygnanan müňlerçe adam Ýassyk söweş güni belläp, özara ýassyklar bilen uruşdylar.

Her ýyl aprel aýynda geçirilýän Halkara Ýassyk söweş güni bu ýyl aýyň 6-synda Nýu-Ýorkda uly şowhun bilen bellenilip geçirildi.

Waşington meýdançasynda ýygnanan müňlerçe adam öz ýanlary bilen getiren ýassyklar bilen uruşdylar. 

Çäre gatnaşmagyň kadalary:

  • Ýenil hereket bilen urmak
  • Ýassyksyz urmaly däl
  • Kameralar bilen hereket etme
  • Diňe ýumşak ýassyklar
  • Soňrasynda ýygnamak üçin torba getir
  • Käbir gatnaňyjylaryň talabyna laýyklykda, hakyky haýwan tüýünden bolan ýassyk ulanma
Nýu-Ýorkda Halkara Ýassyk söweş güni bellenildi
Nýu-Ýorkda Halkara Ýassyk söweş güni

Çärede Nýu-Ýork şäheriniň polisiýa gullugy giň gerimli howpsyzlyk çärelerini gördi. 

Pikiriňiz?

%d bloggers like this: