Geň suratlar – Edil wagtynda alynan suratlar

Geň suratlar

Tehnalogiýanyň ösmegi bilen durmuşymyzda köp özgerişler we üýtgeşiklikler emele geldi. Akylly telefonlaryň köpelmegi we ýaýramagy bilen hemme işlerimizi şol telefonlar arkaly çözüp ýören bolduk. Telefonlarymyzda bar bolan kameralar bilen geň suratlar we pursatlarysypdyramzok. Ynha siziň üçin edil wagtynda alynan suratlar:

1 – Metroda oturan adamynyň kellesi 

2 – Bulut bilen sazlaşykly sypdyran dost

3 – Oglanyň iň uly arzuwy kölegede

4 – Bäbejik guş bilen howada

5 – Balyk adam ýada adam balyk

6 – Ot söndürmegiň hakyky görkezilşi 

7 – Agşam wagtynda ýatmasaň şeýle bolýar

8 – Geliň onda basseýine gireliň

9 – Ajaýyp, suwa dik başşak bökmek

10 – Öňüňe seretmeseň netijesi şeýle bolýarda

11 – Itler hem bet edip basseýine böküp bilýär

12 – Ohow, surata gyzjagaz bolup düşüpdirnä

13 – Maňlaýy gögertdi

14 – Ajaýyp tolkun we bet akula

15 – At kelle diýsek bolýar gysgaça

16 – Kebelek we oglanjyk

17 – Ýylana öýkünen pişik

18 – Ýagyş, awtobus we muňa saz reklama

19 – Ajaýyp tolkun ýada ajaýyp gyz

20 – Portrete meňzejek bolamda

21 – Bet gabat geldi, menem düşürdim 

22 – Karatede iň soňky günim

Muňa meňzeş başga makalalar üçin: Täsinlikler dünyäsi

Pikiriňiz?