DURMUŞ PELSEPELERI

Durmuş pelsepeleri… Manyly sözler…

 • Bize iň gowy pelsepeleri bagyş edýän durmuşyň hut özi.
 • Köpüň içinde sylanýan adam köpçülik tarapyndan synlanýandyram.
 • Ýaýdanjaň, ýöwsel adamyň gözüne kiçeňräk depe­de belent dag ýaly bolup görünýär.
 • Güýçli öwüsýän şemal ösüp oturan agaçlary öz sesine ses goşmaga mejbur edýär.
 • Zehinleriň wagtynda göze ilmezligi olaryň kör zehinligini aňlatmaýar.
 • Galamyň ykbaly adamyň ony haýsy maksat bilen eline alýandygyna bagly.
 • Oýlanyşyksyz başlanan işiň netijesi, köplenç, el­-aýaklarymyzyň, aňymyzyň, ýüregimiziň ejir çekmesi bilen tamamlanýar.
 • Şem töweregini ýagtyltsa­da, öz düýbüne asla ýagtylyk bermeýär.
 • Gündelik görýän zatlaryny dogry özleş dirip, ýaşaýşyna ornaşdyryp bilýän adamlar üçin durmuş özboluşly uniwersitetdir.
 • Umman tolkunlary, dogumyna bäs gelip bilmän, möwç bilen özlerini dagyň belent, kert gaýalaryna urup pytran soňlar, biraz köşeşýärler.
 • null
 • Her bir ýagdaýdakaň hem, adamçylygyňy ýitirme, çünki islendik ýitirilen zadyň soň tapylmasy kyn bolýar.
 • Durna, sülgün ýaly guşlar­a özüniň uzlugy, gargalar bolsa sanynyň juda känligi bilen bada­bat gözüňe ilýär

Merdan SÄHEDOW

Pikiriňiz?